TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE TICKET PURCHASE

§ 1 General Provisions

1. These terms and conditions (“Terms and Conditions”) lay down the rules of online purchase of group and individual tickets to the attractions offered by the Cosmos Muzeum sp. z o.o. (ul. Łucka 15-3 in Warsaw), hereinafter referred to as “the Cosmos Muzeum”.

2. Tickets are purchased online at https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ and the purchase means that the buyer acknowledges the visitor regulations of the attraction for which the ticket is being purchased. Visitor regulations for each of the attractions are available at https://cosmosmuzeum.pl/refund_returns/.

3. Online ticket purchase is possible after registering at https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ and accepting the clauses related to the consent to the processing of personal data, as well as after making the payment through Przelewy24 system.

4. The current opening times of the individual attractions are published at https://cosmosmuzeum.pl/o-muzeum/

§ 2 Registration

1. You can register at  https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ by giving your first name, surname, e-mail address.

§ 3 Online purchase, general principles

1. Each online booking of individual tickets will be assigned an individual transaction number with an option to pay the total for all the bookings at once.

2. If you wish to receive a VAT invoice, you must provide the necessary invoice data:

1) first name, last name or the business name of the purchaser;

2) address (city, postal code, street name);

3) tax identification number NIP (not applicable to individuals).

3. The invoice will be sent by e-mail.

4. Payments for online purchases can be made only via Przelewy24 with a payment card accepted by the Przelewy24 system, by electronic bank transfer, or other forms made available by Przelewy24 through the https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ website.

5. Payment must be made within 15 minutes of selecting the time of the visit, without interrupting the transaction process. Otherwise, after this time the booking will expire and the tickets will be again available for purchase.

6. Within 30 minutes of the end of the online purchase, the system will send to the e-mail address provided in the profile an e-mail containing the confirmation and transaction number,  saved in PDF format.

§ 4 Exhibitions in the Cosmos Muzeum

1. Electronic ticket entitles the holder to enter the exhibition area in the opening hours of the Cosmos Muzeum.

§ 5 Final provisions

1. The Cosmos Muzeum has the right to amend these Regulations. The amended Regulations will be published online at https://cosmosmuzeum.pl/refund_returns/ and provided at the ticket offices of the Cosmos Muzeum.

2. These Terms and Conditions are an integral part of the “Cosmos Muzeum Visitor Rules” available online at https://cosmosmuzeum.pl/refund_returns/

3. All matters not regulated by these Terms and Conditions are subject to the “Cosmos Muzeum Visitor Rules” as well as the rules of individual attractions/events included in the ticket.

4. Refund is available under circumstances if payment was duplicate or fraudulent, also applicable under customer request 30 days after payment and before ticket used in the Museum.

COSMOS MUZEUM Sp. z o. o. w Warszawie

I. Przepisy ogólne

1. COSMOS MUSEUM sp. z o. o. w Warszawie zarejestrowane pod następującym adresem: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/3, e-mail: info@cosmosmuzeum.pl, strona internetowa: www.cosmosmuzeum.pl, Tel: +48 501 157 610 (dalej: “Muzeum”) jest spółką prywatną wpisaną do rejestru posiadającą następujące NIP 5272884234 i REGON 38265372000000.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

3. Do celów niniejszego dokumentu “Zwiedzający” oznacza każdą osobę odwiedzającą wystawę Muzeum i każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych w Muzeum.

4. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9-22. Ostatnie wejście dla Zwiedzających jest na godzinę (60 min) przed zamknięciem. 

4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia muzeum w innych terminach niż wymienione w punkcie 4. 

5. Wchodząc do Muzeum, każdy Zwiedzający akceptuje postanowienia niniejszego dokumentu (zwanego dalej: “Regulaminem Zwiedzającego“) i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

6. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością wchodzą na własną odpowiedzialność.

7. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Szatnia nie jest nadzorowana i za pozostawione cenne przedmioty Muzeum nie odpowiada. W sytuacji zgubienia/uszkodzenia klucza do szafki wezwanie ślusarza odbywa się na koszt Zwiedzającego.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum nie odpowiada.

9. Pracownicy Muzeum nie mają obowiązku posiadania reszty do wydania zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego. 

10. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej i elementów wystaw dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum lub w mediach społecznościowych.

II. Bilety

1. Ze względu na wielkość Muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w przestrzeni wystawienniczej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w  przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.

3. Bilety ze zniżką są sprzedawane wyłącznie po przedstawieniu ważnego dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki.

4. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

5. Zakupiony bilet uprawnia do jednorazowego wstępu. Opuszczenie budynku wiąże się brakiem możliwości ponownego wejścia na tym samym bilecie wstępu.

6. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania dowodu zakupu na czas zwiedzania.

III. Sprzedaż biletów

1.Informacje dotyczące organizowanych przez Muzeum wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Muzeum, na jego stronie na Facebooku oraz na ulotkach.

2. Bilety można nabyć w kasie Muzeum lub na stronie internetowej Muzeum.

3. W kasie Muzeum można  dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie i na stronie internetowej Muzeum.

4. Ceny biletów dostępne są w kasie Muzeum. Ceny wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są również na stronie internetowej Muzeum. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy organizowane przez Muzeum lub odbywające się w Muzeum.

6. Ze względu na przepisy BHP Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.

7. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Muzeum wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Muzeum jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail Nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu.

10. W przypadku zamknięcia Muzeum z przyczyn od Muzeum niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie Muzeum.

IV. Zasady zamówienia

1.Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Muzeum w zakresie zamówień.

2. Dzieci do lat 13 mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

3. Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.

4. W Muzeum działa system nadzorowania, który nagrywa i przechowuje obrazy.

5. Sprzęt muzealny może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Korzystanie z toalet jest ograniczone do osób odwiedzających Muzeum lub biorących udział w jego imprezach.

7. Zabronione jest:

 1. wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. 
 2. wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt Muzeum;
 3. wprowadzanie zwierząt bez smyczy i kagańca. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę;
 4. spożywanie żywności i napojów;
 5. palenie papierosów i e-papierosów w Muzeum;
 6. dotykanie eksponatów, których dotykanie jest zakazane;
 7. opieranie się na gablotach;
 8. bieganie;
 9. krzyczenie;
 10. wchodzenie  w miejsca z zakazanym wstępem;
 11. dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję;
 12. robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu statywu lub oraz robienie zdjęć lub nagrywanie filmów w sposób naruszający postanowienia punktu 8 poniżej; każde wykorzystanie zdjęć i filmów jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w prawie autorskim; Zwiedzający jest świadomy, że ekspozycja Muzeum jest chroniona prawem autorskim, a Regulamin Zwiedzającego nie wiąże się z jakąkolwiek licencją dla Zwiedzającego; zabronione jest fotografowanie i nagrywanie systemu nadzorowania;
 13. utrudnianie pracownikom Muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Muzeum;
 14. wchodzenie do Muzeum pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej;
 15. organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody Muzeum.

8. Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody Muzeum. Informacje można uzyskać kontaktując się mailowo: info@cosmosmuzeum.pl.

9. W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu, może on zostać poproszony o opuszczenie Muzeum przez pracownika Muzeum lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

10. W przypadku grup zorganizowanych opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za grupę oraz wyrządzone przez nią szkody. Rezerwacji grupy można dokonać telefonicznie bądź mailowo. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny.

V. Reklamacje

1.Zwiedzający mogą składać skargi na działalność Muzeum, jego program i obsługę klienta.

2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@cosmosmuzeum.pl lub pocztą na adres COSMOS MUSEUM Sp. z o. o., 00-842 Warszawa, Ul. Łucka 15/3.

3. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.

4. Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, Muzeum zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Muzeum w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy Muzeum.

6. Decyzja Muzeum dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

VI. Przepisy końcowe

1.Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej Muzeum, a jego wydruk jest dostępny w kasie biletowej.

2. Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu  lub pobrać ze strony internetowej Muzeum.

3. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.

4. Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i  roszczeń. Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zwiedzających.

6. Regulamin wszedł w życie z dniem 11 listopada 2022 roku.