1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych
  Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
  Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
  korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
  osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora
  tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
  organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
  osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Cosmos Museum Sp. z o.o. z siedzibą przy:
Łucka 15/3 00-842 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS:
0000592588, NIP: 5272884234 (zwany dalej: „Właściciel”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu
  internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.
  cosmosmuzeum.pl
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
  a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
  b. zawarcia umowy;
  c. dokonania rozliczeń;
  d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
  e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
  o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również
  przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
  handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy
  wyprzedaży.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych
  obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie
  publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem
  i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu
  bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony
  przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług
  i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego
  marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
  niezbędne do:
  a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
 • imię i nazwisko; 
 • adres e-mail;
  b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
 • imię i nazwisko; 
 • płeć; 
 • adres dostawy; 
 • numer telefonu; 
 • adres e-mail;
  c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
 • data urodzenia; 
 • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury); 
 • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot
  należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu
  dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru
  rachunku bankowego.


IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,
  dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
  Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili
  potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie
  dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie
  internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
  przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich
  danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po
  zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych
  może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.
  wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich
  celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
  przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
  internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora
  danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane
  czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby
  administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie
  konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory
  przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
  danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez
  administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym
  zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw
  nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje


usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej
pory, przez administratora, danymi osobowymi.

 1. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
  to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
  zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności.
 2. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,
  przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do
  administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać
  dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby
  administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia,
  administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane
  osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne
  z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie
  pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 3. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem
  miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest
  konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których
  zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich
  przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem
  cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez
  okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe
  z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
  przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące
  zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi
  Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,
  dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta
  Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku
  wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
  współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji


np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek
lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie
dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych).

 1. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
  Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani
  przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
  tych osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza
  obszar Unii Europejskiej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13
  ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
  (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika
  do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego
  preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych
  oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb
  Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
  który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
  przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego
  urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
  głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko
  przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
  Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę
  internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed
  dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
  dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) – przechowywane przez 1 rok
 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
  administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
  z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
  akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną
  zapisane w pamięci urządzenia.

 1. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies
  lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
  powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
  akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 2. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
  pełne korzystanie ze strony internetowej.
 3. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
  strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
  dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę
  internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy
  skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności
  serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
  zarejestrowana na stronie internetowej;
  d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
  adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania
  problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
  e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
  internetowej;
  f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,
  w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony
  internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.