REGULAMIN

I. Przepisy ogólne

1. COSMOS MUSEUM sp. z o. o. w Warszawie zarejestrowane pod następującym adresem: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/3, e-mail: info@cosmosmuzeum.pl, strona internetowa: www.cosmosmuzeum.pl, Tel: +48 501 157 610 (dalej: “Muzeum”) jest spółką prywatną wpisaną do rejestru posiadającą następujące NIP 5272884234 i REGON 38265372000000.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

3. Do celów niniejszego dokumentu “Zwiedzający” oznacza każdą osobę odwiedzającą wystawę Muzeum i każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych w Muzeum.

4. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 9-22. Ostatnie wejście dla Zwiedzających jest na godzinę (60 min) przed zamknięciem. 

4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia muzeum w innych terminach niż wymienione w punkcie 4. 

5. Wchodząc do Muzeum, każdy Zwiedzający akceptuje postanowienia niniejszego dokumentu (zwanego dalej: “Regulaminem Zwiedzającego“) i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

6. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością wchodzą na własną odpowiedzialność.

7. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Szatnia nie jest nadzorowana i za pozostawione cenne przedmioty Muzeum nie odpowiada. W sytuacji zgubienia/uszkodzenia klucza do szafki wezwanie ślusarza odbywa się na koszt Zwiedzającego.

8. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum nie odpowiada.

9. Pracownicy Muzeum nie mają obowiązku posiadania reszty do wydania zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego. 

10. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej i elementów wystaw dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum lub w mediach społecznościowych.

II. Bilety

1. Ze względu na wielkość Muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w przestrzeni wystawienniczej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w  przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.

3. Bilety ze zniżką są sprzedawane wyłącznie po przedstawieniu ważnego dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki.

4. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

5. Zakupiony bilet uprawnia do jednorazowego wstępu. Opuszczenie budynku wiąże się brakiem możliwości ponownego wejścia na tym samym bilecie wstępu.

6. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania dowodu zakupu na czas zwiedzania.

III. Sprzedaż biletów stacjonarnych

1.Informacje dotyczące organizowanych przez Muzeum wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Muzeum, na jego stronie na Facebooku oraz na ulotkach.

2. Bilety można nabyć w kasie Muzeum lub na stronie internetowej Muzeum.

3. W kasie Muzeum można  dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie i na stronie internetowej Muzeum.

4. Ceny biletów dostępne są w kasie Muzeum. Ceny wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są również na stronie internetowej Muzeum. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy organizowane przez Muzeum lub odbywające się w Muzeum.

6. Ze względu na przepisy BHP Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.

7. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. Muzeum wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Muzeum jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail Nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu.

10. W przypadku zamknięcia Muzeum z przyczyn od Muzeum niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie Muzeum.

IV. Sprzedaż biletów internetowych

1. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/  i oznacza zaakceptowanie regulaminu wybranej atrakcji

2. Zakup biletu online jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ i zaakceptowaniu klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności za pomocą systemu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro S.A.

3. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety uprawniające do jednorazowego wstępu na wystawę Cosmos Muzeum

4. Każdy bilet posiada unikatowy czterocyfrowy numer, który służy do weryfikacji

5. Aby dokonać zakupu należy podać poniższe informacje:

 1. imię i nazwisko
 2. adres e-mail

6. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się mailowo pod adresem: cosmosmuzeum@gmail.com.

7. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

8. Opłata za zakup biletów online dokonywana jest wyłącznie za pomocą systemu Przelewy24, kartą płatniczą akceptowaną przez system Przelewy24, przelewem elektronicznym lub inną formą udostępnioną przez Przelewy24 w obrębie serwisu https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online

9. W ciągu 30 min od chwili zakończenia zakupu online system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne. 

10. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu online wymagają zgłoszenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu. 

11. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail cosmosmuzeum@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Cosmos Muzeum.

12. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest przekazywana na piśmie lub mailowo.

13. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego środki zostaną zwrócone na konto bankowe z którego została dokonana płatność.

V. Zasady zamówienia

1.Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Muzeum w zakresie zamówień.

2. Dzieci do lat 13 mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

3. Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.

4. W Muzeum działa system nadzorowania, który nagrywa i przechowuje obrazy.

5. Sprzęt muzealny może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Korzystanie z toalet jest ograniczone do osób odwiedzających Muzeum lub biorących udział w jego imprezach.

7. Zabronione jest:

 1. wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. 
 2. wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt Muzeum;
 3. wprowadzanie zwierząt bez smyczy i kagańca. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę;
 4. spożywanie żywności i napojów;
 5. palenie papierosów i e-papierosów w Muzeum;
 6. dotykanie eksponatów, których dotykanie jest zakazane;
 7. opieranie się na gablotach;
 8. bieganie;
 9. krzyczenie;
 10. wchodzenie  w miejsca z zakazanym wstępem;
 11. dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję;
 12. robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu statywu lub oraz robienie zdjęć lub nagrywanie filmów w sposób naruszający postanowienia punktu 8 poniżej; każde wykorzystanie zdjęć i filmów jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w prawie autorskim; Zwiedzający jest świadomy, że ekspozycja Muzeum jest chroniona prawem autorskim, a Regulamin Zwiedzającego nie wiąże się z jakąkolwiek licencją dla Zwiedzającego; zabronione jest fotografowanie i nagrywanie systemu nadzorowania;
 13. utrudnianie pracownikom Muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Muzeum;
 14. wchodzenie do Muzeum pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej;
 15. organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody Muzeum.

8. Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody Muzeum. Informacje można uzyskać kontaktując się mailowo: info@cosmosmuzeum.pl.

9. W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu, może on zostać poproszony o opuszczenie Muzeum przez pracownika Muzeum lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

10. W przypadku grup zorganizowanych opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za grupę oraz wyrządzone przez nią szkody. Rezerwacji grupy można dokonać telefonicznie bądź mailowo. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny.

VI. Reklamacje

1.Zwiedzający mogą składać skargi na działalność Muzeum, jego program i obsługę klienta.

2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@cosmosmuzeum.pl lub pocztą na adres COSMOS MUSEUM Sp. z o. o., 00-842 Warszawa, Ul. Łucka 15/3.

3. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.

4. Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, Muzeum zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Muzeum w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy Muzeum.

6. Decyzja Muzeum dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

VII. Przepisy końcowe

1.Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej Muzeum, a jego wydruk jest dostępny w kasie biletowej.

2. Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu  lub pobrać ze strony internetowej Muzeum.

3. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.

4. Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i  roszczeń. Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zwiedzających.

6. Regulamin wszedł w życie z dniem 27 stycznia 2023 roku.

STATUTE

I. General

1. COSMOS MUSEUM sp. z o. o. in Warsaw, registered at the following address: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15/3, e-mail: info@cosmosmuzeum.pl, website: www.cosmosmuzeum.pl, Tel: +48 501 157 610 (hereinafter: “Museum”) is a private company entered into the register with the following NIP 5272884234 and REGON 38265372000000.

2. The Museum has a legal personality.

3. For the purposes of this document, “Visitor” means any person visiting the Museum’s exhibition and any person participating in events organized at the Museum.

4. The museum is open from Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. and on Saturday and Sunday from 9 a.m. to 10 p.m. The last entrance for visitors is one hour (60 minutes) before closing.

4.1. The museum reserves the right to close and open the museum on dates other than those listed in point 4.

5. By entering the Museum, each Visitor accepts the provisions of this document (hereinafter referred to as: “Visitor’s Regulations”) and agrees to comply with it.

6. The Museum is not adapted to the needs of the disabled. People with any disabilities enter at their own risk.

7. The use of the cloakroom is free of charge. The cloakroom is not supervised and the Museum is not responsible for valuables left behind. In the event of loss/damage of the key to the locker, a locksmith is called at the Visitor’s expense.

8. The Museum is not responsible for items left on the premises.

9. Museum employees are not obliged to have change to hand over in accordance with Art. 535 of the Civil Code.

10. Detailed information on the functioning of the Museum, opening hours, ticket prices and temporary closure of the exhibition space and elements of exhibitions are available at the Museum’s ticket office and on the Museum’s website or in social media.

II. Tickets

1. Due to the size of the Museum and the nature of the exhibition, there are limitations as to the number of visitors who can stay in the exhibition space at the same time. The Museum reserves the right to temporarily suspend admission of visitors in the event of exceeding the limit of visitors.

2. The Museum reserves the right to exclude some exhibition rooms and elements of the exhibition.

3. Discounted tickets are sold only upon presentation of a valid document entitling the holder to a discount.

4. Information on the groups of persons entitled to discounts and the types of documents confirming the entitlement are available at the Museum’s box office and on the Museum’s website.

5. The purchased ticket entitles to one-time admission. Leaving the building results in the inability to re-enter on the same admission ticket.

6. The visitor is obliged to keep the proof of purchase for the duration of the visit.

III. Ticket sale

1. Information on events organized by the Museum is available on the Museum’s website, on its Facebook page and on leaflets.

2. Tickets can be purchased at the Museum’s box office or on the Museum’s website.

3. Payments can be made in cash in Polish zlotys and by card at the Museum’s box office – information on accepted types of cards is available at the box office and on the Museum’s website.

4. Ticket prices are available at the Museum ticket office. Admission prices for individual events are also published on the Museum’s website. Information about groups of Visitors who are entitled to discounts or free admission is available at the ticket office.

5. The Museum reserves the right to introduce fees other than those included in the price list for admission to individual events organized by the Museum or taking place at the Museum.

6. Due to health and safety regulations, the Museum reserves the right to regulate the number of tickets that may be sold.

7. The price quoted at the time of purchase is final.

8. All prices are given in Polish zlotys and include VAT.

9. The Museum issues VAT invoices in accordance with the terms and conditions specified by applicable law. The Museum is authorized to issue electronic invoices and send them in the form of PDF files to the Buyer’s e-mail address. VAT invoices can only be issued in the name of the person who made the purchase.

10. In the event of the closure of the Museum for reasons beyond the control of the Museum (catastrophes, cataclysms, terrorist attacks, national mourning, etc.), payments made in cash and by card are returned at the Museum’s cash desk.

IV. On-line ticket sale

1. Purchase of tickets online takes place via the website https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ and means acceptance of the regulations of the selected attraction

2. Online ticket purchase is possible after registering at https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ and accepting the clauses regarding consent to the processing of personal data and after making a payment using the Przelewy24 system, owned by PayPro S.A.

3. Through the online sales system, you can buy tickets entitling you to a single entry to the Cosmos Museum exhibition

4. Each ticket has a unique four-digit number that is used for verification

5. To make a purchase, please provide the following information:

 1. first name and last name
 2. e-mail adress

6. To receive a VAT invoice, please contact us by e-mail at: cosmosmuzeum@gmail.com.

7. The invoice will be sent electronically.

8. Payment for the purchase of tickets online is made only by means of the Przelewy24 system, with a payment card accepted by the Przelewy24 system, by electronic transfer or other form made available by Przelewy24 within the website https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online.

9. Within 30 minutes from the completion of the online purchase, the system will send an e-mail containing the confirmation and transaction number as well as electronic tickets saved in PDF format to the e-mail address provided in the profile.

10. All online purchase complaints must be filed within 30 calendar days of purchase.

11. Complaints shall be submitted electronically to the e-mail address cosmosmuzeum@gmail.com or in writing to the address of the seat of the Cosmos Museum.

12. The complaint will be considered within 14 calendar days from the date of receipt of the complaint. Information about the decision on the complaint is provided in writing or by e-mail.

13. After receiving a positive decision within 14 calendar days from the date of receipt of the complaint, the funds will be returned to the bank account from which the payment was made.

V. Order Policy

1. Visitors are obliged to follow the instructions of the Museum employees in the field of orders.

2. Children up to the age of 13 may visit the exhibition only under the supervision of adults who take full responsibility for them.

3. Organized groups of children are obliged to remain under the care of an adult at all times.

4. The Museum has a surveillance system that records and stores the images.

5. Museum equipment may only be used as intended.

6. The use of toilets is limited to persons visiting the Museum or participating in its events.

7. It is forbidden to:

 1. bringing luggage larger than 55 x 35 x 20 cm into the Museum. It is allowed to bring handbags, luggage and other items by parents and guardians of children with health problems.
 2. bringing items that may disturb other Visitors by soiling or damaging them, or that may soil or damage the Museum’s equipment;
 3. bringing animals without a leash and muzzle. Owners are responsible for damage or soiling caused by the animal;
 4. consumption of food and beverages;
 5. smoking cigarettes and e-cigarettes in the Museum;
 6. touching exhibits that are forbidden to touch;
 7. leaning on display cases;
 8. Running;
 9. Screaming;
 10. entering prohibited places;
 11. touching devices used to stabilize climatic conditions and devices protecting the collection;
 12. taking photos and videos using a tripod or taking photos or videos in a way that violates the provisions of section 8 below; any use of photos and videos is possible only after meeting the requirements set out in copyright law; The visitor is aware that the exhibition of the Museum is protected by copyright, and the Visitor’s Regulations do not involve any license for the visitor; it is forbidden to photograph and record the surveillance system;
 13. making it difficult for the employees of the Museum to perform their official duties and in any other way hindering the functioning of the Museum;
 14. entering the Museum under the influence of alcohol or illegal substances, behaving in a way that threatens the safety of other people or exhibits, hindering the experience of other Visitors, causing disturbances to public order, deviating from accepted standards of personal hygiene;
 15. organizing public assemblies, public meetings, conducting commercial activities, distributing advertisements or announcements and conducting any other commercial activity without the consent of the Museum.

8. Photographing and video recording performed as part of business or professional activity or for purposes other than private or non-commercial requires the consent of the Museum. Information can be obtained by e-mail: info@cosmosmuzeum.pl.

9. If a Visitor violates the provisions of the Regulations, he may be asked to leave the Museum by an employee of the Museum or a security guard, which he should comply with immediately. In such a situation, Visitors are not entitled to a refund.

10. In the case of organized groups, guardians take full responsibility for the group and the damage caused by it. Group reservations can be made by phone or e-mail. The museum reserves the right to cancel the reservation without giving any reason.

VI. Complaints

1. Visitors may submit complaints about the activities of the Museum, its program and customer service.

2. Complaints can be sent by e-mail to info@cosmosmuzeum.pl or by post to COSMOS MUSEUM Sp. z o. o., 00-842 Warsaw, Ul. Łucka 15/3.

3. Complaints must contain the name and surname of the person submitting the complaint, address (postal or electronic) and a description of the subject of the complaint.

4. If the data contained in the complaint are insufficient, the Museum asks the applicant to provide the required information. A correctly submitted complaint will be considered by the Museum within 30 calendar days of receipt of the complaint. The answer will be sent to the address provided in the complaint. The Museum is not responsible for incorrectly submitted complaints, in particular in the case of incorrect or untrue information provided by the Visitor.

5. The Museum is not responsible for complaints sent by e-mail that have been filtered by the Museum’s anti-spam system.

6. The Museum’s decision regarding the complaint is final. This does not affect the statutory rights of the Visitor under the Civil Code and the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2017, item 683).

VII. Final provisions

1. The visiting regulations are available on the Museum website, and their printout is available at the ticket office.

2. The content of this document can be printed, saved on a device or downloaded from the Museum’s website at any time.

3. In the event of a dispute related to the sales contract, the parties will strive to resolve the problem amicably.

4. Each Visitor has the right to use out-of-court methods of dealing with complaints and claims. The visitor may use mediation. Lists of regular mediators and existing mediation centers are provided and made available by the heads of the relevant district courts.

5. The Museum reserves the right to amend the Visitors Regulations.

6. The Regulations entered into force on January 27, 2023.