REGULAMIN ZWIEDZANIA
„COSMOS MUZEUM”
ul. Łucka 15/3, 00-842 Warszawa

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą „Cosmos Muzeum” (dalej jako: „Muzeum”). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) przed każdą wizytą w naszym Muzeum. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej Muzeum (www.cosmosmuseum.pl) oraz dodatkowo w kasie biletowej przed rozpoczęciem zwiedzania. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i reguły obowiązujące wszystkie osoby zainteresowane zwiedzaniem naszego Muzeum lub udziałem w organizowanych w nim wydarzeniach (dalej: „Zwiedzający”). Regulamin zawiera podstawowe informacje dotyczące Muzeum, w tym warunki zakupu biletów i zwiedzania, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Zwiedzających. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Zespół „Cosmos Muzeum”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Muzeum prowadzone jest przez spółkę COSMOS MUSEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Łucka 15/3, 00-842 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773004 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 5272884234, REGON: 382653720.
2) Zwiedzający mogą skontaktować się z nami:
a. pisemnie lub osobiście w biurze Muzeum pod adresem: ul. Łucka 15/3, 00-842 Warszawa;
b. telefonicznie: (+48) 501 157 610 (koszt połączenia standardowy);
c. mailowo pod adresem e-mail: cosmosmuzeum@gmail.com.
3) Zwiedzanie Muzeum możliwe jest w dniach i godzinach jego otwarcia. Aktualne dni i godziny otwarcia wywieszone są przy wejściu do Muzeum
oraz dodatkowo opublikowane są na stronie internetowej Muzeum (www.cosmosmuseum.pl).
§ 2. SPRZEDAŻ BILETÓW, REZERWACJE WIZYT
1) Zwiedzanie Muzeum jest możliwe na podstawie ważnego dokumentu (dalej: „Bilet”) uprawniającego do jednorazowego wstępu do Muzeum na określone wystawy lub wydarzenia organizowane w Muzeum. Dokładny zakres i okres ważności Biletu wynika z opisu danego Biletu.
2) W przypadku Biletu z rezerwacją terminu wizyty, ważne jest, aby Zwiedzający stawił się punktualnie w dacie i godzinie zwiedzania objętej jego rezerwacją. Bilet traci ważność po upływie 15 minut od określonej w nim godziny rezerwacji.
3) Bilet może zostać okazany pracownikowi wpuszczającemu Zwiedzających do Muzeum w dowolnej formie (papierowej lub elektronicznej) pozwalającej na jednoznaczną weryfikację zamieszczonego na nim unikalnego numeru.

4) Zakup Biletu jest możliwy na odległość za pośrednictwem strony internetowej Muzeum (www.cosmosmuseum.pl) lub też osobiście w kasie biletowej Muzeum zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w dniu dokonywania płatności za wybrany Bilet. Wszelkie dostępne zniżki i ulgi określone są w cenniku i naliczane są wyłącznie po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego prawo posiadacza do skorzystania z danej zniżki lub ulgi.
5) Poszczególne wystawy i wydarzenia odbywające się w Muzeum mogą posiadać odrębne regulaminy, z którymi Zwiedzający powinien zapoznać się każdorazowo przed zakupem Biletu obejmującego daną atrakcję.
6) Zwiedzający powinien zachować Bilet lub dowód jego zakupu na czas zwiedzania Muzeum.
7) Wyłącznie rezerwacja terminu wizyty dokonana przez Internet zapewnia Zwiedzającemu możliwość wstępu do Muzeum poza kolejką o wybranej godzinie zwiedzania.
8) Zgodnie z art. 38a ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w zakresie umowy o świadczenie usług związanych m. in. z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z powyższym Bilety zakupione przez Internet z rezerwacją terminu wizyty nie podlegają zwrotowi po upływie godziny rezerwacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień ustawowych Zwiedzającego w zakresie reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
9) Warunki zakupu Biletów przez Internet może regulować dodatkowo odrębny regulamin sprzedaży dostępny na stronie Muzeum, którego akceptacja potwierdzona zostaje podczas składania rezerwacji online.
10) Ze względu na wielkość Muzeum, charakter ekspozycji i związane z tym wymogi bezpieczeństwa, liczba Zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w budynku Muzeum, wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) osób. W przypadku osiągnięcia tego limitu możliwe jest wstrzymanie wpuszczania kolejnych osób do Muzeum, a kolejka oczekujących na wstęp ustawia się na zewnątrz przed wejściem do budynku. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa wszyscy zainteresowani zwiedzaniem Muzeum powinni postępować zgodnie z instrukcjami i poleceniami pracowników Muzeum zajmujących się wpuszczaniem Zwiedzających.
§ 3. ZASADY POBYTU W MUZEUM, BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA
1) Muzeum nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w szczególności nie posiada udogodnień takich jak windy i podjazdy dla wózków inwalidzkich.
2) Zwiedzający powinni poruszać się po Muzeum wyznaczonymi ścieżkami zwiedzania w granicach stref ekspozycyjnych udostępnianych dla Zwiedzających. Zabronione jest korzystanie z przejść oraz pomieszczeń technicznych i służbowych. Zwiedzający powinni przestrzegać nadto innych nakazów i zakazów wynikających z oznaczeń i komunikatów rozwieszonych w danej strefie ekspozycyjnej.
3) Zwiedzający obowiązani są stosować się do poleceń i wskazań pracowników Muzeum w zakresie utrzymania porządku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na jego terenie.
4) Zwiedzający ponosi zgodnie z prawem pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone ze swojej winy na terenie Muzeum. Wszelkie mienie Muzeum powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń z winy Zwiedzającego, możliwe jest obciążenie go faktycznymi, uzasadnionymi kosztami poniesionej przez Muzeum szkody.
5) Na terenie Muzeum dozwolone jest oglądanie eksponatów w granicach udostępnianych stref ekspozycyjnych. Zabronione jest dotykanie eksponatów muzealnych, a także jakakolwiek ingerencja i próby usunięcia lub przestawiania odgradzających je zabezpieczeń, barierek itp. przez Zwiedzających.
6) Dzieci do ukończenia lat 13. mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które odpowiedzialne są za zapewnienie przestrzegania przez te osoby niniejszego Regulaminu.
7) Opiekunowie wycieczek i grup zorganizowanych obowiązani są do pilnowania swoich podopiecznych.
8) Zabrania się niszczenia, uszkadzania i zanieczyszczania terenu lub jakiejkolwiek części mienia Muzeum, w tym pozostawiania śmieci.
9) Zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie Muzeum napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów.
10) Zabronione jest zakłócanie w jakikolwiek sposób porządku, zachowywanie się w sposób uciążliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami i zakłócanie innym Zwiedzającym wizyty w Muzeum, a w szczególności poprzez:
a. wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi;
b. wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić mienie Muzeum;
c. wprowadzanie zwierząt bez smyczy i kagańca. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę;
d. spożywanie żywności i napojów;
e. opieranie się na gablotach;
f. bieganie;
g. krzyczenie;
h. wchodzenie w miejsca z zakazanym wstępem;
i. dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję;
j. rozstawianie statywu, lamp, ale też wszelkich innych przedmiotów gabarytowych, zajmujących znaczną ilość miejsca strefy ekspozycyjnej;
k. poruszanie się wózkami w strefie ekspozycyjnej.
l. utrudnianie pracownikom Muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Muzeum;
m. przebywanie na terenie Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, dokuczliwe zachowanie względem innych Zwiedzających, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej;
n. organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Muzeum.
11) Pracownicy Muzeum mogą upomnieć Zwiedzającego naruszającego niniejszy Regulamin wraz z podaniem przyczyny. W razie powtarzalnego, uporczywego lub rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa podczas pobytu w Muzeum, Zwiedzający może zostać poproszony o opuszczenie Muzeum, do czego powinien się natychmiastowo zastosować.
12) W razie gdy jest to konieczne dla utrzymania porządku lub ochrony bezpieczeństwa osób i mienia w Muzeum, pracownicy Muzeum upoważnieni są do podjęcia wszelkich działań dozwolonych przepisami prawa, zmierzających do usunięcia danej osoby z terenu Muzeum, w szczególności gdy znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo gdy jej zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Zwiedzających.
13) Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Zwiedzający mogą zgłaszać w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej określonej w § 6 Regulaminu.
§ 4. WYKONYWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW
1) Eksponaty muzealne mogą podlegać ochronie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2) Zwiedzający może korzystać z eksponatów, w tym wykonywać zdjęcia i filmy, wyłącznie z poszanowaniem wyżej wymienionych przepisów prawa, w tym prawa autorskiego, to jest w szczególności dla własnego, prywatnego użytku Zwiedzającego. Zwiedzającemu nie przysługują żadne dodatkowe prawa do korzystania z eksponatów ponad to, co wynika z
bezwzględnie wiążących przepisów prawa autorskiego, w szczególności instytucji dozwolonego użytku.
3) Zabronione jest fotografowanie i nagrywanie systemu nadzorowania (monitoringu) Muzeum.
4) Fotografowanie i nagrywanie w Muzeum wykonywane w celach innych niż prywatne, w szczególności do celów komercyjnych i w ramach prowadzonej działalności zarobkowej, wymaga wyraźnej i uprzedniej zgody Muzeum. Informacje w tym zakresie można uzyskać, kontaktując się zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu.
§ 5. RZECZY OSOBISTE
1) Na terenie Muzeum dostępna jest do dyspozycji Zwiedzających szatnia, która ma charakter nieodpłatny i nie jest nadzorowana. Szatnia jest przeznaczona do przechowywania rzeczy osobistych, w tym odzieży wierzchniej, na czas zwiedzania Muzeum. Szatnie nie powinny być używane do przechowywania cennych, wartościowych przedmiotów i kosztowności. Zwiedzający w miarę możliwości powinni tego typu przedmioty zabierać ze sobą i nie pozostawiać ich bez nadzoru.
2) Przechowanie rzeczy Zwiedzającego w szatni jest dozwolone jedynie na czas jego pobytu w Muzeum. Po zakończeniu zwiedzania Zwiedzający obowiązani są opróżnić zajmowane szafki ze wszystkich rzeczy osobistych.
§ 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE MUZEUM
1) Niniejszy § 6 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych w związku z działalnością Muzeum.
2) Podstawa i zakres odpowiedzialności Muzeum wobec Zwiedzających, w szczególności za wszelkie niedogodności związane z ich wizytą, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3) Reklamacje można składać bezpośrednio do właściciela Muzeum, w szczególności pisemnie na adres: ul. Łucka 15/3, 00-842 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: cosmosmuzeum@gmail.com.
4) Zaleca się, aby wszelkie reklamacje i skargi związane z daną wizytą w Muzeum zgłaszać bezpośrednio w trakcie tej wizyty lub też niezwłocznie po jej zakończeniu – ułatwi to rozpatrzenie i wykonanie reklamacji w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zwiedzającego.
5) Zwiedzający proszeni są o uwzględnienie w opisie swojej reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) swoich oczekiwań; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez właściciela Muzeum. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

6) W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym właściciela Muzeum.
7) Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Właściciel Muzeum może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie lub podanie dodatkowych informacji oraz przesłanie dowodów (np. zdjęć), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
8) Właściciel Muzeum ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
§ 8. DANE OSOBOWE (RODO)
1) W razie przetwarzania danych osobowych Zwiedzających w związku z ich pobytem w Muzeum administratorem danych osobowych jest właściciel Muzeum (zwany dalej „Administratorem”). Pełne dane Administratora, w tym jego dane kontaktowe, wskazane są na wstępie niniejszego Regulaminu. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
2) Dane osobowe Zwiedzających przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem
RODO”.
3) Niniejsza informacja podawana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO i dotyczy sytuacji, w której Administrator zbiera dane osobowe od osoby, której dane dotyczą. W przypadku pobytu w Muzeum przetwarzanie danych osobowych Zwiedzających może mieć miejsce w następujących przypadkach:
a. Zwiedzający dokonuje zakupu Biletu lub/i rezerwuje wizytę w Muzeum i w tym celu podaje swoje dane osobowe.
➢ Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).
➢ Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.
b. Zwiedzający korzysta z postępowania reklamacyjnego i w jego ramach podaje swoje dane osobowe.
➢ Cel: realizacja uprawnień Zwiedzającego wynikających z umowy w zakresie reklamacji.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RozporządzeniaRODO (wykonanie umowy).

➢ Okres: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania lub wygaśnięcia w inny sposób obowiązku prawnego wynikającego z umowy.
c. Zwiedzający chce otrzymać rachunek lub fakturę i w tym celu podaje swoje dane osobowe.
➢ Cel: prowadzenie ksiąg rachunkowych.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)
➢ Okres: dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych.
d. Zwiedzający lub Administrator kieruje do drugiej strony roszczenia wynikające z umowy inne niż w ramach postępowania reklamacyjnego (np. w związku z brakiem zapłaty) i w tym zakresie przetwarzane są dane osobowe Zwiedzającego.
➢ Cel: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (uzasadniony prawnie interes administratora).
➢ Okres: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
e. Zwiedzający wyraził zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w jednym lub kilku konkretnych celach (np. marketing).
➢ Cel: wynikający każdorazowo z zakresu udzielonej przez Zwiedzającego zgody, np. marketing własny Muzeum lub jego partnerów, informowanie o wydarzeniach i promocjach itp.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).
➢ Okres: Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
f. Monitoring Muzeum – w tym zakresie może być przetwarzany wizerunek osób przebywających w Muzeum (Administrator stosując monitoring szanuje prywatność Zwiedzających w miejscach podwyższonego oczekiwania prywatności, np. toalety).
➢ Cel: ochrona bezpieczeństwa osób i mienia; utrwalanie materiału dowodowego na wypadek popełnienia przestępstwa na terenie obiektu.
➢ Podstawa prawna: artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes).
➢ Okres: Dane są przechowywane przez okres 14 dni, czyli do momentu nadpisania dotychczas zarejestrowanego materiału przez urządzenie monitorujące. W przypadku zarejestrowania aktywności niezgodnej z prawem przetwarzanie wybranych materiałów trwa do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy lub zakończenia odpowiednich postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Poza powyższymi sytuacjami Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Zwiedzających podczas pobytu w Muzeum. Co do zasady podanie danych osobowych nie jest także wymagane dla zakupu Biletów (z zastrzeżeniem rezerwacji online zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Muzeum). Jeżeli jednak Zwiedzający chce skorzystać z postępowania reklamacyjnego, czy też chce otrzymać imienny rachunek lub fakturę, to podanie niezbędnych danych jest w tym wypadku konieczne do zrealizowania uprawnień Zwiedzającego. Dane osobowe zbierane są w
takich sytuacjach od osoby, której dane dotyczą.
5) Przekazanie danych osobowych Zwiedzających innym odbiorcom przez Muzeum może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych powyżej. Przekazanie danych przez Muzeum nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Muzeum przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo jeżeli do wystawienia faktury konieczne jest skorzystanie z biura rachunkowego, to Muzeum przekazuje dane do swojego biura rachunkowego celem wystawienia faktury. Muzeum korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Muzeum następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: (1) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Muzeum wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna); (2) dostawcy usług technicznych,
organizacyjnych i informatycznych umożliwiających Muzeum prowadzenie działalności gospodarczej, w tym obsługę rezerwacji i sprzedaży Biletów (np. dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy oprogramowania do obsługi rezerwacji i sprzedaży Biletów, dostawcy usług pomagający w prowadzeniu kampanii promocyjnych i marketingowych
itp.). Muzeum udostępnia zebrane dane osobowe Zwiedzającego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych.
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: (1) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia swoich danych osobowych w sposób i trybie określonym szczegółowo w RODO; (2) do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, w przypadku przetwarzania jej danych osobowych na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (3) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego; (4) do sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w przypadku przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
8) W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem osobiście lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości zgodnie z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi na wstępie Regulaminu.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Zwiedzających przed dniem wejścia w życie tych zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zakupione Bilety.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.