1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu www.cosmosmuzeum.pl (dalej „Serwis”). 
 2. Administratorem danych użytkowników Serwisu jest Cosmos Muzeum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-842) przy ul. Łuckiej 15 (dalej „Cosmos Muzeum”). 
 3. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu traktowana jest przez Cosmos Muzeum w sposób priorytetowy. Cosmos Muzeum dokłada wszelkich starań, w tym stosuje środki ostrożności oraz zabezpieczania w postaci szyfrowania transmisji pomiędzy użytkownikami a serwerem webowym, a także zabezpieczenia transmisji pomiędzy serwerem webowym a systemem kasowym Cosmos Muzeum poprzez zastosowanie dedykowanego szyfrowanego połączenia VPN. Cosmos Muzeum stosuje także separacją serwera bazy danych od sieci zewnętrznej, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem lub dostępem osób niepowołanych. 
 4. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z ze zbieraniem przez Cosmos Muzeum danych użytkowników, niezbędnych do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu. Gromadzone mogą być w szczególności informacje o lokalizacji użytkownika, IP urządzenia z którego korzysta, jego aktywności w Serwisie oraz tzw. pliki cookie. Więcej o zasadach zbierania oraz wykorzystywaniu plików cookie, użytkownik Serwisu może dowiedzieć się z osobnej informacji znajdującej się w Serwisie. 
 5. Cosmos Muzeum nie wykorzystuje danych, o których mowa w pkt. 4, do ustalania tożsamości użytkowników Serwisu. W przypadku gdy dane te, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, umożliwiałyby ustalenie tożsamości użytkownika, traktowane będą one jako dane osobowe, a zastosowanie znajdą zasady opisane w pkt. 6 – 16 poniżej. 
 6. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rodo”). 
 7. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Cosmos Muzeum, jakimi są prowadzenie przez Cosmos Muzeum Serwisu i informowanie przy jego użyciu o prowadzonej przez Cosmos Muzeum działalności. 
 8. Dane zbierane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. 
 9. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny dla zapewnienia Użytkownikowi możliwości pełnego korzystania z Serwisu. 
 10. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Cosmos Muzeum oraz udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 11. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych. 
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu jego danych. 
 13. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na postępowanie Cosmos Muzeum do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. 
 15. Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 16. Kontakt z Cosmos Muzeum w tym z osobą pełniącą w Cosmos Muzeum obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres siedziby podany w pkt. 1 lub elektronicznej na adres e-mail info@cosmosmuzeum.pl. 
 17. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu co do zasady nie wymaga zakładania konta i logowania do Serwisu. 
 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu w przypadku chęci dokonania zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Cosmos Muzeum wymaga podania danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracyjnych.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Cosmos Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zasady i polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie. 
 3. Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez informacje zamieszczane w Serwisie. 

Privacy Policy

 1. This Privacy Policy stipulates the principles of collecting, processing and using information, including personal data of www.cosmosmuzeum.pl website (hereinafter referred to as “the Website”) users. 
 2. Website users’ data is administered by the Cosmos Muzeum sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (00-842) at ul. Łucka 15 (hereinafter referred to as “Cosmos Muzeum”). 
 3. Protection of privacy, including the protection of Website users’ personal data is treated by Cosmos Muzeum with priority. Cosmos Muzeum makes all efforts, including precautions and securities in a form of coding the transmission between users and the web server, as well as securing transmission between the web server and the Cosmos Muzeum’s cash system by using a dedicated coded VPN connection. Furthermore, Cosmos Muzeum separates the database server from the external network so that the personal data transferred by the Website users is protected against loss, damage, disclosure or access of unauthorised persons. 
 4. Using the Website can be related to Cosmos Muzeum collecting users’ data necessary for proper operation of all Website’s functionalities. In particular, the information on user’s location, IP of the device used, user’s activity on the Website and so-called cookies are collected. The Website user can learn more on the principles of collecting and using cookies from the separate information posted on the Website. 
 5. The Cosmos Muzeum does not use data referred to in point 4 to determine the Website users’ identity. In case this data, independently or together with other information, enables determining the user’s identity, it is treated as personal data and principles described in points 6 – 16 below apply. 
 6. Personal data is processed on the Website in compliance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as “the GDPR”). 
 7. The data is processed pursuant to Article 6 par. 1 letter f) of the general regulation on personal data protection of 27 April 2016, i.e. processing is necessary to execute the Cosmos Muzeum’s legally justified interests which comprise running the Website by the Cosmos Muzeum and informing through the agency thereof of activity conducted by the Cosmos Muzeum. 
 8. The data is collected in order to provide the User with the possibility to use all Website’s functions. 
 9. Data is processed for a period necessary to provide the User with the possibility of using the Website fully. 
 10. The personal data can be entrusted to entities providing services to the benefit of the Cosmos Muzeum and disclosed to entities authorised to this end pursuant to legal provisions. 
 11. Each person has the right to access their data, they can rectify, erase or limit processing thereof, as well as demand transferring data. 
 12. The User has the right to object processing their data. 
 13. The User has the right to lodge a complaint against the Cosmos Muzeum to the supervisory authority i.e. the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. 
 14. Giving personal data is voluntary, however, it may be necessary to use all functionalities of the Website. 
 15. Decisions regarding given personal data shall not be taken in an automated manner. 
 16. Contact with the Cosmos Muzeum, including the person acting for the Cosmos Muzeum as the data protection officer, is possible in writing, to the address of the registered office given in point 1 or electronically, to the email address: info@cosmosmuzeum.pl. 
 17. As a rule, using the Website functionalities does not require opening an account and logging in the Website. 
 1. In case of the willingness to purchase tickets to events organised by the Cosmos Muzeum, it  requires giving personal data indicated in registration forms. 
 2. This Privacy Policy applies solely to the Website. The Cosmos Muzeum is not held liable for the principles and privacy policies of websites entered by the Website user through the links posted on the Website. 
 3. Any amendments hereto shall be communicated to Website users by posting information on the Website.